V4 Videodrones/2021

Serdecznie zapraszamy na warsztaty artystyczne z dronami!

Otwarty nabór: Program V4 Videodrones 

7-11 czerwiec 2021

• Słowacja, dokładna lokalizacja zostanie podana wkrótce

• 4 dni, full-time

• Małe grupy uczestników, po 3 z każdego kraju V4

• Organizatorzy: Sensorium Festival, School of Machines, Making & Make-Believe

• Współorganizatorzy: Kukatko Foundation, Ziggurat Project – Cultural Association Platform, Zlin Design WeekTomas Bata University 

• Aplikuj tutaj

Warsztaty są otwarte dla artystów z krajów V4 (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) i są realizowane przy wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego.

Koszty transportu są po stronie uczestników, koszty noclegów pokrywa organizator. 

Kogo szukamy?

Nabór na warsztaty otwarty jest dla artystów z krajów V4 (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry). Warsztaty odbywać się będą przez 4 dni na Słowacji i prowadzone będą przez różnych ekspertów, pracujących z tematem dronów, ich wykorzystywania oraz granic. Program skierowany jest do artystów, fotografów, pracowników sektora kreatywnego oraz z branży technologicznej, twórców filmowych oraz tych, którzy interesują się lub chcą się nauczyć nagrywać materiały video przy pomocy dronów – w celach artystycznych lub komercyjnych. Tematyka pracy z dronami będzie omawiana od podstaw. Nie wymagamy żadnego doświadczenia. Będziesz częścią interdyscypilnarnego międzynarodowego zespołu, w którym wspólnie będziecie rozwijać możliwe scenariusze wykorzystania dronów.

W jaki sposób drony mogą nam coś opowiedzieć o naszej historii i o nas samych? 

Inspiracją dla naszego programu warsztatów był serial Johnny Harris’ “Vox Border’s”. Celem programu jest praktyczna praca z dronami i nagraniami video, powstałymi przy pomocy dronów. Program łączy zagadnienie granicy, historia, polityka oraz ludzkie doświadczenia. Jak widzisz, nasze cele są wzniosłe! Warsztaty będą realizowane na Słowacji. Odbędą się także wyjazdy na pogranicze słowacko-węgierskie oraz słowacko-czeskie.

Wykorzystywanie dronów w celach filmowych to relatywnie nowy obszar, który wcześniej zarezerwowany był dla celów komercyjnych i rozrywki. Drony pokazują świat z ptasiej perspektywy i właśnie ona będzie inspiracją dla naszych artystycznych działań i narracji, podczas intensywnego, tygodniowego programu. V4 Videodrones to miks nauki o nawigacji, filmie i tworzeniu opowieści przy pomocy obiektów latających. Jednocześnie niezwykle ważny jest kontakt z pozostałymi uczestnikami i lektorami, poprzez krytyczne dyskusje i kolektywną pracę zespołową. Wyjazdy i wykłady warsztatowe prowadzone będą przez artystów i specjalistów, zaś uczestnicy będą kreatywnie analizować sposoby wykorzystania dronów i nowych technologii. Program współorganizują organizacje kulturalne z regionu V4. Wybór partnerskich organizacji z obszarów nieformalnej edukacji, literatury, performansu i designu umożliwi połączenie wiedzy, zdolności i wrażliwości, potrzebnych w tym programie.      

W ramach programu, uczestnicy warsztatów wezmą udział w dyskusji na festiwalu Sensorium 2021. Dodatkowo, podczas festiwalu zostanie zaprezentowana mikrowystawa dzieł powstałych na warsztatach.  

Czego nauczysz się na warsztatach: 

* Jak sterować i latać dronem 

* Jak nagrywać video z drona 

* Zrozumiesz różne ruchy aparatu fotograficznego 

* Nauczysz się pracy zespołowej i współpracy między pilotem a operatorem kamery 

* Zdobędziesz ważne informacje o pracy z dronami oraz dowiesz się, co może pójść nie tak

* Zyskasz praktyczne doświadczenie z dronami DJ i ich wymogami 

* Poznasz różne typy dronów 

* Nauczysz się robić lokacyjny research i skauting do twoich zdjęć 

* Dowiesz się jak należy się przygotować i zrobić storyboarding

* Zdobędziesz wiedzę o granicach i historii Europy Środkowej i Wschodniej, w szczególności dotyczącej Słowacji, państwa graniczącego z Republiką Czeską, Polską, Austrią, Węgrami i Ukrainą. Zdobyta wiedza będzie stanowić kontekst, dla naszej tygodniowej przygody. 

* Weźmiesz udział w ciekawych dyskusjach z pozostałymi uczestnikami; w rozmowach łączyć się będą koncepcje granicy, historia, polityka i ludzkie doświadczenia

* Weźmiesz udział w zbiorowej mikrowystawie, prezentującej twoje prace jako finalny efekt programu

* Będziesz działać w świetnej sieci oraz społeczności myślących, twórczych osób, co w przyszłości może zaowocować potencjalną współpracą. 

Żeby aplikować do programu, wyślij nam krótki list przewodni (cover letter, 200 – 300 słów, po angielsku), w którym wyjaśnisz, dlaczego chcesz wziąć udział w naszym programie i czego chcesz się nauczyć. Zgłoszenia należy wysyłać przez ten formularz.

Deadline na nadsyłanie aplikacji mija 12.04.2021.

Szczególnie gorąco zapraszamy do udziału w programie kobiety, POC i LGBTQ+! 

Więcej informacji znajdziecie na stronie https://sensorium.is/workshops/videodrones

Pytania wysyłajcie (po angielsku) na adres: videodrones@sensorium.is 

*********************************************************************

ENGLISH VERSION

• 7. June – 11. June 2021

• Based in Slovakia, specific location TBA

• One week, full-time• Small class of participants

• Language: english

• Organisers: Sensorium Festival, School of Machines, Making & Make-Believe

• Co-organisers: Kukatko Foundation, Ziggurat Project – Cultural Association Platform, Zlin Design Week – Tomas Bata University in Zlin

• Apply here: https://sensorium.is/workshops/videodrones

The workshop is realised thanks to the kind support of Visegrad Fund: www.visegradfund.org. The participants are asked to cover their travel.

SIGN UP

How can drones and videography tell us more about our histories and ourselves?

Who are we looking for?

This is an open call for artists in the Visegrad region to participate in a four day workshop in Slovakia led by various experts dealing with the topic of drone usage and borders. This program is for artists, photographers, creative directors and technologists, filmmakers, and anyone with an interest and passion in learning to work with and capture drone video footage for artistic and commercial purposes. This course approaches these topics from an introductory level. No prior experience is required. You will be working in an interdisciplinary international team, developing speculative scenarios on drone usage.

How can drones and videography tell us more about our histories and ourselves?

Inspired by Johnny Harris’ Vox Border’s series, this project is aimed at getting hands-on with drones and drone video footage while connecting concepts of borders, history, politics and the experiences of being human. As you can see we have lofty goals! This course will take place in Slovakia with field trips to Slovak – Hungarian and Slovak – Czech borders in conjunction with the Sensorium Festival.

Using drones for filmmaking purposes is a relatively new area of focus often used for commercial and entertainment purposes. Drones capture a birds eyeview of the world we aren’t often privy too and we’ll use this to inspire our artistic interventions and storytelling throughout this one-week intensive. This class will be a mixture of learning to navigate, film, and tell stories with flying objects while connecting with others through deep and critical discussions and collective teamwork. There will be site visits and lectures led by artists and experts as participants creatively explore mindful practices in drone and new technology usage. The programme is co-organised with cultural organisations in the V4 region. The specific choice of partner organisations in the fields of non-formal education, literature, performance and design brings together the necessary knowledge, skills and sensitivity for this programme.

As part of the program, workshop participants will lead a roundtable discussion at Sensorium Festival 2021 to share highlights and experiences. Additionally, there will be a micro-exhibition of works created during the program showcased during the festival.In this course, you will be introduced to

*How to navigate and fly a drone

*How to capture video footage using a drone

*Understanding of various camera moves

*Teamwork and collaboration amongst pilot and camera operator

*Important considerations when working with drones, including what can go wrong

*Hands-on experience with DJI drones and it’s safety features

*Understanding of varying kinds of drones available

*Location research and scouting for your shoot

*Preparation and storyboarding

*Knowledge of borders and history of central and eastern Europe in particular Slovakia, a country sharing borders with Czech Republic, Poland, Austria, Hungary, and Ukraine as backdrop for our week-long adventure

*Meaningful discussions with others connecting concepts of borders, history, politics and the experiences of being human

*Participation in a group micro-exhibition showcasing your works as final output of the program

*An amazing network and community of like-minded creative beings and potential future collaborators

In order to apply, please write us a brief cover letter (200 – 300 words, in english) explaining why you wish to participate, what skill would you like to contribute to the group and on the contrary, what would you like to learn. You can apply through this form.

The deadline is on 12.4.2021.

Women, POC, LGBTQ+ encouraged to apply!